POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Konference Osivo a sadba 2015

Dne 5.2.2015 jsme navštívili konference s mezinárodní účastí, která se konala v Praze v prostorách ČZU. Garantkou této akce je Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., kromě tuzemských hostů se na konferenci zúčastnili také kolegové z Polska, Turecka a Slovenska. Naše firma měla mimo jiné příspěvek ve sborníku prostřednictvím autorky paní RNDr. Boženky Šeré, Ph.D., která s námi spolupracuje při testování účinků našich přípravků v raných fázích vývoje polních plodin. Tato velice přínosná a zajímavá akce se bude konat opět za dva roky a my uděláme vše pro to, abychom se mohli znova aktivně zúčastnit.

Konference Osivo a sadba

STIMULAČNÍ VLIV PŘÍPRAVKŮ TS NA KLÍČIVOST A VZCHÁZIVOST MÁKU SETÉHO

Na semenech máku setého (Papaver somniferum kv. Orfeus) byl ověřován stimulační efekt vyvíjených preparátů TRISOL. Testována byla klíčivost a vzcházivost ošetřených semen rostoucích ve standardních laboratorních podmínkách. Sledovány byly také délky semenáčků, délka nadzemních a podzemních orgánů, hmotnosti čerstvé a suché biomasy. U obou vyvíjených přípravků byl zaznamenán pozitivní vliv na klíčivost, vzcházivost a charakteristiky počátečního růstu včetně poměru R/S. Mezi jednotlivými variantami nebyl nalezen signifikantní rozdíl na hladině P< 0,05.

Úvod

Mák setý (Papaver somniferum) je významná olejnina a je jednou z důležitých vývozních artiklů České republiky. Mák setý citlivě reaguje na nevyrovnanosti a odchylky různých faktorů prostředí (Bechyně, 1993) a vzcházející rostliny bývají atakovány různými houbovými houbami (Vašák, 2010). Mák setý je proto častou plodinou, která je podrobována různým stimulačním testům (např. Pšenička a Hosnedl, 2007; Kuchtová et al., 2013). Správné ošetření semen máku setého pomůže zdravému růstu rostlin, a aby sklizeň byla méně zatížena různými výkyvy počasí.

Pro polní rostliny je několik fenologických fází, které jsou klíčové pro úrodu. První fáze jsou bezesporu polní vzcházivost a počáteční růst semenáčků, které jsou základem pro budoucí úspěšný růst. Cílem našeho příspěvku je otestovat dva vyvíjené přípravky TS (firma BEIDEA, s.r.o.) na semenech máku setého. Osemení máku setého je charakteristicky zbrázděno, plasticky strukturováno. Tím je sice zvýšen jeho povrch, ale propustnost vody při klíčení je pravděpodobně nižší než u jiných plodin, protože jeho osemení je relativně tvrdé a s malými otvory. Navržená množství pro ošetření semen máku setého proto byla výrazně vyšší, než je doporučováno např. pro obiloviny. Na základě výsledků získaných z laboratorních testů bude možné doladit složení preparátů včetně upřesnění koncentrací jednotlivých složek a tyto pak budou testovány v polních podmínkách.

Popis testovaných přípravků

TS OSIVO: soli huminových látek (50 % v sušině), směs aminokyselin (15 % v sušině), výtažek z mořských řas (3 % v sušině), molybden a bor (obsah směsi 5 % v sušině), kompletní škála mikro a makroprvků (poměrově odpovídající průměrnému zastoupení v rostlinách), kombinace syntetických auxinů.

TS SILVA: soli huminových látek (25 % v sušině), směs aminokyselin (5 % v sušině), výtažek z mořských řas (1 % v sušině), přírodní sacharidy (20 % v sušině), molybden a bor (obsah směsi 3 % v sušině), kompletní škála mikro a makroprvků (poměrově odpovídající průměrnému zastoupení v rostlinách), stříbro v chelátových vazbách (obsah řádově v 0,1 %).

Ošetření semen

Semena máku setého (Papaver somniferum L. kv. Orfeus) byla mořena dvěma preparáty při doporučených množstvích (Tab. 1) v laboratorních podmínkách. Ošetřeno bylo vždy minimálně 100 g osiva, které bylo přelito potřebným množstvím roztoku a 10 min protřepáváno. Poté byla semena rozložena na filtrační papír. Po 24 hodinách a jejich dokonalém oschnutí byla semena použita k testům.

Test klíčivosti

Testy klíčivosti probíhaly za laboratorních podmínek při teplotě cca 20°C (den 12 hod, noc 12 ) a za použití plastových Petriho misek o průměru 9 cm. Do každé misky byly vloženy tři filtrační papíry, naneseno 5ml destilované vody a vloženo 30 zdravých ošetřených semen. Pro každé ošetření bylo použito 5 Petriho misek, tedy celkem 150 semen. Během klíčení a počátečního růstu byl sledován počet klíčících semen a celková délka rostlin. Na konci pokusu byly rostliny sklizeny, usušeny a zváženy. Semena máku setého klíčí epigeicky a proto není jednoduché u mladých semenáčků rostoucích na Petriho miskách bez substrátu odlišit nadzemní (shoot) a podzemní část (root). Z tohoto důvodu nebyla v testech klíčivosti měřena nadzemní a podzemní část rostliny, ale byla měřena celá rostlina včetně děložních lístků. V testech vzcházivosti rostla semena v kontejnerech se substrátem a nebyl tedy problém s určením nadzemní a podzemní části rostliny.

Třicet semen máku setého v pravidelných rozestupech na Petriho misce. Při epigeickém klíčení je semeno vynášeno směrem nahoru a dělohy se uvolňují, až když je kořínek dobře vyvinutý. V testech klíčivosti nebyly rozlišovány nadzemní a podzemní části rostlin.

Test vzcházivosti

Pro stanovení vzcházivosti byly použity unifikované plastové kontejnery 11 x 11 x 12 cm. Použitým substrátem byl dezinfikovaný (60 min, termostat 60°C) jemný křemičitý písek (Redrock, zrnitost 0,1-0,5 mm). Pro každý kontejner bylo použito 1 l substrátu, 500 ml destilované vody a vpraveno 16 zdravých ošetřených semen do hloubky 2 cm (Obr. 2). Pro každou variantu bylo založeno 12 kontejnerů s 16 obilkami, tedy celkem 192 semen. Kontejnery byly umístěny v kultivační místnosti s režimem 18°C, 12 hod den a 12 hod noc. Kontejnerům byla jednotně dodávána závlaha přes zavlažovací tácy (odstátá voda z vodovodu). Během vzcházení a růstu rostlin byl sledován jejich vývoj a růst: rovnoměrnost vzcházení a výška rostlin. U semenáčků máku rostoucích v substrátu (ne na Petriho miskách) lze rozlišit nadzemní a podzemní část rostlin. Proto bylo možné na konci pokusu rozlišit nadzemní a podzemní část rostliny a sledované charakteristiky tomu podřídit.

Statistické vyhodnocení

Získaná data byla vyhodnocena po logaritmické transformaci pomocí standardních statistických testů určujících odlišnost variant mezi sebou (one-way ANOVA, Tukey HSD test, < 0,05).

Výsledky a diskuse

V testech probíhajících na Petriho miskách bylo zjištěno, že testované preparáty TS se nějakou měrou stimulačně podílejí jak na klíčivosti (zvýšení o 3 %), tak na růstu semenáčků (zvýšení o 22 %) a také na tvorbě biomasy (zvýšení o 16 % a 19 %). Výsledky z těchto testů shrnuje tabulka:

Výsledky z testů vzcházivosti probíhajících v kontejnerech shrnuje následující tabulka. Nejvyšší hodnota vzcházivosti byla zaznamenána u máku ošetřeného TS SILVA (137 %) v porovnání s kontrolou (100 %). Hodnota vzcházivosti u TS OSIVO byla na 90 %. Největší délky jak kořínků, tak nadzemních částí, stejně tak jejich čerstvé hmotnosti a příslušné hmotnosti sušiny byly zaznamenány u rostlin ošetřených TS OSIVO (Tab. 3). Pozitivní vliv na poměr R/S (stanoven z hmotností sušin) byl nalezen u obou variant

Ve sledovaných charakteristikách nebyl nalezen signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolní sadou. Přesto zaznamenané trendy v nárůstech hodnot po ošetření vyvíjenými preparáty TS jsou zásadní. To, že rozdíly mezi ošetřeními nejsou na signifikantní rozdíly, lze vysvětlit velkou variabilitou v datech. Tento jev byl u máku setého pozorován již dříve při jiných pokusech (Hrušková et al., 2011; Šerá et al., 2012). V obou testech byly nalezeny zajímavé trendy v odezvě na stimulaci preparáty TS. U přípravku TS SILVA byly prokázány lepší výsledky u máku setého, který byl testován na klíčivost na Petriho miskách. TS OSIVO se lépe uplatnil u semen rostoucích v inertním substrátu v kontejnerech.

Drobné rostliny máku setého v kontejnerech s inertním substrátem při testu vzcházivosti. Výška rostliny byla měřena včetně děloh a prvních listů.

Vyvíjené stimulanty navazují na osvědčenou řadu přípravků TS. Testované přípravky patří mezi nepřímá hnojiva, tedy přípravky, které neobsahují zásadní množství základních rostlinných živin (jak organickou tak minerální formu živin). Vliv nepřímých hnojiv spočívá ve zvýšení metabolismu rostliny a umožnění příjmu, zpracování a využití základních živin (NPK). Takto mohou fungovat například huminové kyseliny nebo fulvokyseliny (Šerá et al., 2012; Šerá a Novák, 2011). TS OSIVO byl vyvíjený jako stimulant počátečních stádií růstu plodin. V současné době je v inovované koncentrovanější podobě na trhu pod firemním názvem TS OSIVO a je určen především na posílení počátečního růstu obilovin. Polní maloparcelkové pokusy s ošetřeným osivem pšenice ozimé jsou založeny na dvou pokusných místech, ZZS Rýmařov a ZZS Kujavy, s velice slibnými výsledky, které jsou uvedeny v příspěvku do kompendia Sdružení pro ječmen a slad 2015. TS SILVA je určený pro všechny fáze vývoje jak obilovin, tak olejnin. Lze ho aplikovat od osiva až po fenologické fáze po odkvětu plodin. Přípravek neobsahuje syntetické auxiny, ale je založen na obsahu přírodních cukernatých šťáv, mikroprvků a stříbra.

Poděkování

Uvedená práce vznikla díky podpoře firem DURST VJV a BEIDEA Bolatice a Katedry biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Božena Šerá, Miroslava Hájková