POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Výnosové parametry LNU OLEJNÉHO po ošetření stimulačním přípravkem

Ing. Marie Bjelková, Ph.D.; Ing. Miroslava Hájková

Ve dnech 11. a 12. 12. 2014 jsme se zúčastnili konference „Prosperující olejniny“ s mezinárodní účastí, která se konala v aule ČZU v Praze a druhý den ve Větrném Jeníkově. Měli jsme možnost vyslechnout celou řadu zajímavých přednášek předních tuzemských i zahraničních kapacit, ve spolupráci s kolegyněmi z Agritec Šumperk (ing. Marie Bjelková a kol.) jsme publikovali ve sborníku příspěvek o vlivu našich přípravků na výnos a kvalitu semen lnu olejného.

Cílem následujícího výzkumu bylo zjistit vliv mimokořenové aplikace pomocného přípravku se stimulačním účinkem TRISOL Impuls na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.), odrůd Amon a Libra. Z hlediska výnosu semen byla zjištěna stimulace produkce u obou odrůd bez dalších negativních parametrů.

Len olejný ošetřený přípravkem TS

Úvod

Len je jednou z nejstarších rostlinných kultur pěstovanou člověkem pro produkci vlákna a semen. Ještě v nedávné minulosti byly tyto dva produktové cíle zastřešovány lnem přadným, který vlivem restrukturalizačních změn přestal být jednou z dominantních komodit a jehož pěstování na území ČR bylo ukončeno. Současná produkce lněných semen vychází z pěstitelských ploch lnu olejného. I když agrotechnické požadavky olejného lnu nejsou náročné, je možné zvýšení ekonomického efektu této plodiny zlepšit například použitím vhodného přípravku se stimulačními a protistresovými účinky, který není zdrojem doplnění živin, ale může pozitivně ovlivnit fyziologické procesy probíhající v rostlinách.

Materiál a metody

V roce 2014 byl v podhůří Hrubého Jeseníku na lokalitě Vikýřovice sledován vliv mimokořenové stimulace na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.). Experiment byl založen systémem polního maloparcelkového pokusu o rozměru parcel 10 m2, ve čtyřech opakováních. Příprava pozemku na podzim roku 2013 spočívala v provedení podmítky (6.9.2013), po které byl pozemek 25.10.2013 zorán. Na jaře 2014 byl před předosevní přípravou proveden rozbor půdy na základní agrochemické ukazatele, uvedené v tabulce 1. Sledovanou plodinou byl olejný len, žlutosemenná odrůda Amon s nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové a hnědosemenná odrůda Libra s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové. Výsevní množství bylo 10 MKS a pokusné parcely byly dohnojeny dávkou dusíku (ledkem vápenatým) do 30 kg N.ha-1. Setí bylo provedeno v agrotechnickém termínu odpovídajícímu metodice pěstování olejného lnu. Ošetření stimulačním přípravkem TRISOL Impuls byla provedena ve čtyřech vývojových fázích růstu plodiny, viz. tabulka 2. TRISOL Impuls je pomocný rostlinný přípravek obsahující huminové látky, výtažek z mořských řas, mikroelementy B, Mo, Cu, směs auxinů, protistresové látky a látky podporující nasazování květů a tvorbu postranních větví. 23.4.2014 byla provedena ochrana proti dřepčíku přípravkem Vaztak 10 EC v dávce 0,15 l.ha-1. Porost byl 21.5.2014 (postemergentně) ošetřen herbicidy v kombinaci Glean 75 WG v dávce 12 g.ha-1 a Basagran Super v dávce 1,5 l.ha-1 proti dvouděložným plevelům. 30.5.2014 následovalo ošetření přípravkem Targa Super 5 EC proti jednoděložným plevelům, v dávce 2,5 l.ha-1. Sklizeň olejného lnu proběhla maloparcelním sklízečem Wintersteiger v termínu 8.8.2014. Analýza obsahu oleje v semeni byla provedena dle interní metodiky, založené na normě ČSN EN ISO 659:„Olejnatá semena – Stanovení obsahu oleje“. Metodika je validovaná s pravidelnou účastí mezilaboratorního porovnání, pořádanou ÚKZÚZ. Analýza poměrového zastoupení mastných kyselin byla stanovena podle normy ČSN EN ISO 5508: „Analýza methylesterů MK plynovou chromatografií“.

Hodnocení přírodních podmínek stanoviště Šumperk - Vikýřovice

Pokusné stanoviště Šumperk - Vikýřovice se nachází v nadmořské výšce 330 m n.m., klimatický region: B8; půdotvorný substrát: svororuly; Ap (0 – 50 cm) – orniční horizont, barva tmavě hnědá za vlhka, silně ulehlá, lístková struktura, hlinitý půdní druh, bez skeletu, vlahá; El – eluviální, luvický horizont, není samostatně vyčleněn, je součástí ornice, což je způsobeno zpracováním půdy. Lokalita spadá do bramborářské výrobní oblasti se středně těžkými půdami typu oglejené luvizemě s půdotvorným substrátem svahových hlín. Podle agroklimatického členění, spadá lokalita do makrooblasti mírně teplé, oblasti poměrně mírně teplé, podoblasti převážně vlhké, okrsku s převážně chladnými zimami.

Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS

Výsledky

Jak ukazuje stav povětrnostních podmínek v tabulce 3, vykazoval jejich průběh na lokalitě Vikýřovice stresový faktor z pohledu nedostatku srážek v průběhu celé vegetace. V případě olejného lnu byl pozitivním faktorem přísun srážek v období fáze rychlého růstu, kdy mohly být efektivně využity rostlině přístupné živiny a to se následně odrazilo i na výnosovém výkonu. Rok 2014 byl obecně z dlouhodobého výkonového sledování z jednotky plochy nejvýnosnější. V případě vzájemného posouzení výnosu semen obou odrůd byl vyšší efekt testovaného přípravku zjištěn u odrůdy Libra, a jak ukazuje tabulka 4, činil až 106,4 % oproti kontrole. U odrůdy Amon bylo dosaženo maximálně 104% nárůstu semenné produkce oproti kontrole. U varianty aplikace testovaného pomocného stimulačního přípravku současně s insekticidním přípravkem ve fázi vzcházení a v dávce 0,3 l.ha-1 nebyl potvrzen zlepšující efekt vyššího výnosu semen, což mohlo být způsobeno nejen nižším množstvím stimulačního přípravku oproti následujícím variantám, ale také velmi malou listovou plochou rostlin úzce související s meziřádkovým nezapojením sledované plodiny, kdy určitá část roztoku byla aplikována na půdu a nemohla tak být rostlinami plně využita (graf 1). Vizuální hodnocení porostu také prokázalo lepší vývoj tobolek z posledních květů, které v kontrolní variantě zůstaly nevyvinuté a většinou bez semen. Toto zjištění korespondovalo i se schopností rostlin mírně prodloužit dobu olistění stonku v ošetřených variantách, aplikovaných především v pozdnějších fázích růstu. V případě posouzení napadení rostlin chorobami nebyl zaznamenán u ošetřených variant jejich průkazný výskyt oproti kontrole, ale je nutné podotknout, že vegetační období roku 2014 se pro porosty olejného lnu vyznačovalo velmi nízkým tlakem chorob. U ošetřených variant byl zjištěn mírný, ale statisticky neprůkazný nárůst hmotnosti tisíce semen (HTS). Obsah oleje v semenech vykazoval u některých ošetřených variant mírně snižující trend, ale s neprůkazným efektem z pohledu statistického hodnocení. Obsah mastných kyselin může být významně ovlivňován klimatickými podmínkami, především teplotou při dozrávání semen. Při vyšších teplotách je obsah kyseliny olejové nižší, u kyseliny alfa-linolenové je tomu naopak. Námi zjištěné obsahy kyselin palmitové a olejové naměřené u jednotlivých variant byly meziodrůdově mírně variabilní.

Pro další hodnocení kvality semen z osivářského hlediska bylo provedeno hodnocení jeho vitality prostřednictvím testu energie klíčení, kdy získané výsledky u ošetřených variant prokázaly mírný, statisticky neprůkazný nárůst oproti kontrole.

Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS

Závěr

Zvýšená produkce semen olejného lnu z jednotky plochy po ošetření stimulačním přípravkem TRISOL Impuls ukazuje na možnost jeho využití v běžné pěstitelské praxi. Vyšší dávka přípravku (0,5 l.ha-1), aplikovaná ve fázích 10 – 20 listů až rychlého růstu oproti ostatním variantám, vykazuje zlepšující efekt pro výnosové parametry, z čehož následně vyplývá toto doporučení i pro provozní porosty olejného lnu.

Dedikace:

Publikace byla zpracována na základě výsledků projektů LH12226 a LD11053 podporovaných MŠMT České republiky.

Kontaktní adresa:

Ing. Marie Bjelková, Ph.D.,

Agritec Plant Research s.r.o., Oddělení luskovin a technických plodin

Zemědělská 16, 787 01 Šumperk

bjelkova@agritec.cz

Vliv pomocného rostlinného přípravku na výnosové parametry semen a obsah vybraných mikroprvků
v olejném lnu.

Bjelková Marie, Větrovcová Martina, Hájková Miroslava

Olejný len je z pohledu světových olejnin starou plodinou pěstovanou pro semena. Ovšem dějiny pěstování olejného lnu v České republice sahají pouze do roku 1989. Olejný len je z pohledu nároků na živiny relativně nenáročnou plodinou, ale i v průběhu jeho vegetace mohou vzniknout stresové podmínky, které následně ovlivní výnos hlavního produktu, semen, ale také mohou ovlivnit jeho následnou kvalitu. Přebytek nebo deficience některých živin může způsobit nadměrný nebo zakrnělý růst s následnou náchylností rostlin k různým stresům. Z dostupné literatury převládá značná rozporuplnost ve vztahu k optimální výživě olejného lnu (Hocking et al., 1995, Franzen, 2004, Sánchez et al., 1999) nebo v interpretaci vzájemného vztahu makroprvků a mikroprvků. Možností, jak případně ovlivnit nepříznivý dopad vnějších stresových podmínek je využití pomocných rostlinných přípravků. Pomocné rostlinné přípravky pomáhají zlepšit životní prostředí rostlin, případně jsou schopny ovlivnit jejich metabolismus ve prospěch vyššího využívání množství živin k tvorbě výnosu. Jejich předností jsou velmi nízké aplikační koncentrace.

Výzkum sledoval vliv mimokořenové aplikace pomocného rostlinného přípravku se stimulačním účinkem TS IMPULS na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.), odrůd Amon, Raciol, Kaolin a Natural. Testovaný rostlinný přípravek zvýšil výnos semen u všech studovaných odrůd o 1 až 11 % oproti kontrole. Obsah oleje v semenech olejného lnu vykazoval u ošetřených variant mírně snižující trend u odrůd Amon, Natural a Kaolin. Použití pomocného rostlinného přípravku TS IMPULS prokázalo pozitivní vliv na zvýšení obsahu kyseliny alfa-linolenové u klasických odrůd olejných lnů.

Materiál a metody

V podhůří Hrubého Jeseníku na lokalitě Vikýřovice byl sledován vliv mimokořenové stimulace na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.). Experiment byl založen systémem polního maloparcelkového pokusu o rozměru parcel 10 m2, ve čtyřech opakováních. Příprava pozemku spočívala v provedení podmítky a následně podzimní orbě. V jarním termínu před předosevní přípravou byl proveden rozbor půdy na základní agrochemické ukazatele, uvedené v tabulce 1 a následně byla provedena předosevní příprava pozemku. Sledovanou plodinou byl olejný len, žlutosemenná odrůda Amon s nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové a hnědosemenná odrůda Kaolin a Natural s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové a žlutosemenná odrůda Raciol se středním obsahem kyseliny alfa-linolenové (tabulka 2). Výsevní množství bylo 10 MKS a pokusné parcely byly dohnojeny dávkou dusíku (ledkem vápenatým) do 30 kg N.ha-1. Setí bylo provedeno v agrotechnickém termínu odpovídajícímu metodice pěstování olejného lnu. Ošetření stimulačním přípravkem TRISOL Impuls byla provedena ve vývojové fázi rychlého růstu plodiny (BBCH 19), viz. tabulka 3. TRISOL Impuls je charakterizován jako pomocný rostlinný přípravek obsahující huminové látky, výtažek z mořských řas, mikroelementy B, Mo, Cu, směs auxinů, protistresové látky a látky podporující nasazování květů a tvorbu postranních větví. Po vzejití byly porosty ošetřeny proti dřepčíkům přípravkem Vaztak 10 EC v dávce 0,15 l.ha-1. Porost byl (postemergentně) ošetřen herbicidy v kombinaci Glean 75 WG v dávce 12 g.ha-1 a Basagran Super v dávce 1,5 l.ha-1 proti dvouděložným plevelům. Proti jednoděložným plevelům byly porosty ošetřeny přípravkem Targa Super 5 EC, v dávce 2,5 l.ha-1. Sklizeň olejného lnu proběhla maloparcelním sklízečem Wintersteiger ve fázi plné zralosti semen. Analýza obsahu oleje v semenech byla provedena dle interní metodiky, založené na normě ČSN EN ISO 659:„Olejnatá semena – Stanovení obsahu oleje“. Metodika je validovaná s pravidelnou účastí mezilaboratorního porovnání, pořádanou ÚKZÚZ. Analýza poměrového zastoupení mastných kyselin byla stanovena podle normy ČSN EN ISO 5508: „Analýza methylesterů MK plynovou chromatografií“. Vzorky byly po semletí a homogenizaci analyzovány na obsah mikroelementů (Cd, Pb, Zn, Co, Cu, Mo, Se). Mikroprvky byly stanoveny na AAS dle metodiky pro analýzu rostlinného materiálu (Zbíral a kol. 2005). Před vlastním stanovením mikroprvků byly vzorky rostlinného materiálu o určité hmotnosti (0,25-0,5 g podle typu matrice) rozloženy v 65% HNO3 (5 ml) a 30% H2O2 (1 ml) s využitím mikrovlnného zařízení s uzavřeným systémem rozkladu Milestone ETHOS D. Byl použit rozkladný program pro zemědělské vzorky doporučený výrobcem. Výsledný bezbarvý mineralizát byl doplněn demineralizovanou vodou v odměrné baňce na objem 25 ml. V připravených mineralizátech byly stanoveny kadmium a olovo metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie (ETAAS), zinek metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie. Všechna měření byla provedena na přístroji SOLLAR M (UNICAM) se Zemanovskou a QuadLine (D2) korekcí pozadí dle jednotného pracovního postupu ÚKZÚZ Brno. Výsledná data byla statisticky zpracována pomocí statistického balíku programu Statistica 12.1, metodou analýzy variance s následným LSD testem - mnohonásobného porovnávání.

Ošetření lnu olejného přípravkem TS

Výsledky a diskuse

Získané výsledky jsou prezentovány graficky a tabulkově. Při posuzování schopnosti tvorby výnosu byl u všech odrůd zjištěn zvýšený výnosový potenciál u ošetřených variant (graf 1) s průkaznou diferencí u odrůdy Natural s rozdílem vůči kontrole rovnající se 111 %. Výnos semen u odrůdy Amon byl v ošetřené variantě na 102 %, u odrůdy Kaolin na 103 % a u odrůdy Raciol na 101 % vůči kontrolám. Obsah oleje v semenech olejného lnu vykazoval u ošetřené varianty mírně snižující trend u odrůd Amon, Natural a Kaolin, s neprůkazným efektem z pohledu statistického hodnocení u odrůdy Raciol. Výsledky těchto analýz prokázaly, že rozpětí obsahu oleje kolísalo od 38,5 % do 43,1 %. Zjištěné obsahy sledovaných mastných kyselin naměřené u jednotlivých variant, byly meziodrůdově mírně variabilní. Obsah mastných kyselin palmitové a olejové byl při komplexním hodnocení v nižším obsahu u ošetřené varianty oproti kontrole, ale v rámci odrůd vykazoval určitou variabilitu. Naopak obsah kyseliny stearové byl u všech odrůd vyšší u ošetřené varianty. Obsah kyseliny linolové u odrůdy Amon vykazoval trend zvýšeného obsahu u ošetřené varianty oproti kontrole. Podobně u této kyseliny reagovala také odrůda Raciol. Naopak klasické, vysokolinolenové odrůdy Kaolin a Natural reagovaly u ošetřené varianty snížením celkového obsahu kyseliny linolové (o 4,7 a 4,1 %) oproti kontrole a naopak zvýšením obsahu kyseliny alfa-linolenové o 0,9 a 3,8 % v rámci ošetřené varianty (tabulka 4). U olejného lnu, odrůd Amon, Kaolin, Natural a Raciol byl prováděn analytický rozbor hlavního sklizňového produktu semen na obsah mikroprvků (Zn, Co, Cu, Cd, Pb, Mo, Se, Fe). Průměrné obsahy vybraných mikroprvků (MiE) jsou uvedeny v tabulce 5. Trend akumulace sledovaných mikroprvků byl v semeni olejného lnu u kontrolní varianty následující: Fe>Zn>Cu>Se>Pb >Cd>Mo>Co a u ošetřené varianty vykazoval podobnou tendenci mimo Cd a Mo (Fe>Zn>Cu>Se>Pb>Mo>Cd >Co). U ošetřených variant bez ohledu na odrůdu byl zjištěn nižší obsah Zn, Cd, Co a Se (99; 81; 72 a 82 %) oproti kontrole a opačný trend vykazovaly MiE Cu, Fe, Pb a Mo (102; 101; 118 a 167 %). Statisticky významné rozdíly mezi ošetřenou variantou a kontrolou bez ohledu na odrůdu byly prokázány u obsahu Cd, Pb, Co a Mo. Jak ukazuje tabulka 5, byl příjem MiE jednotlivými odrůdami průkazně variabilní mimo Cd a Co. U ošetřených variant byla zjištěna průkazná vyšší kumulace Mo a Se v semenech odrůd olejných lnů.

Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS

Závěr

Byl zjištěn příznivý vliv pomocného rostlinného přípravku jednak na výnos semen olejného lnu až o 11 % a také u odrůd s geneticky vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové na zvýšení jejího obsahu v oleji o 0,9 a 3,8 %. Ze získaných výsledků lze konstatovat, že dobrá zásoba živin v půdě společně s aplikací pomocného rostlinného přípravku Trisol Impuls může pozitivně stimulovat vývoj rostlin a zvýšit výnos semen u odrůd olejného lnu a současně zvýšit kumulaci některých žádaných MiE, molybdenu a selenu.

Použitá literatura

HAMDI, H. IBRAHIM, M. E. AND FODA, S. A.: Fertilization of flax for oil and fiber production. United Arab Republic. J. Soil. Sci. 11, 174-185, 1971. HOCKING, P.J.: Critical nitrate-nitrogen and total nitrogen concentrations for vegetative growth and seed yield of Linola (edible-oil linseed) as affected by plant age. Aus. J. Exp. Agric.1995. FRANZEN, D.: Fertilizing flax in North Dakota. North Dakota Agricultural Experimental Station, Extension Service SF-717, 2004. SÁNCHEZ, G.E., and FLORES, C.C.: Fertilización nitrogenada en el cultivo del lino oleaginoso (Linum usitatissimum L.). Efectos sobre el rendimiento y sus componentes. Invest. Agr. Prod. Prot. Veg. 14 (3):476-481, 1999. ZBÍRAL, J.: Analýza rostlinného materiálu (jednotné pracovní postupy). ÚKZÚZ Brno, 192 s. 2005.

Kontaktní adresa:

Ing. Marie Bjelková, Ph.D., Agritec Plant Research s.r.o.,

oddělení technických plodin a luskovin, Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk,

tel.: 583 382 105, fax: 583 382 999, bjelkova@agritec.cz