POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Přípravky TS zefektivňují pěstování máku setého

Miloslav Mikla, Miroslava Hájková, BEIDEA s.r.o., TRISOL farm s.r.o.

Mák setý – Papaver somniferum (dále jen mák) je rostlina, kterou lze pěstovat v každé výrobní oblasti ČR i SR. Plochy máku dosahovaly v minulých letech v ČR desítky tisíc hektarů a kvalita semen byla vysoká. Tím se tato plodina také stala zajímavým vývozním artiklem. Používá se v potravinářství i farmacii. Obsah drogy je v porovnání s asijskými odrůdami cca 10 %. Semena máku jsou zajímavé také tím, že díky vysokému obsahu vápníku jsou vnímány jako „vápníková bomba“. Jsou vhodné jako výživový doplněk při léčbě osteoporózy. Tak jako u každé plodiny, též pěstování máku má specifické nároky a problémy. Firma TRISOL farm vyrábí přípravky TS, které dokáží podporovat porost máku v průběhu celé vegetace. Zde vám představíme možnosti jejich použití.

TS HG Plant - předseťová příprava půdy, setí, osivo

Mák sejeme mělce (1-2 cm). Jeho drobné semena vyžadují drobtovitou strukturu půdy s rovným povrchem. Je velmi důležité, aby co nejdříve vyklíčil, vzešel a vytvořil zapojený porost schopný „samostatně žít“. Na to je potřebné udržet vodu v půdě a maximálně zintenzivnit zmíněné procesy. Tomu napomáhá přípravek TS HG Plantcož je hydrogel, který se aplikuje při předseťové přípravě půdy v dávce 2-10 kg/ha s následným zapravením. Přípravek má velkou schopnost poutat vodu a postupně uvolňovat. Hydrogel zadrží až 200 ml vody na 1 g přípravku. V době sucha postupně uvolňuje vodu, kterou má rostlina k dispozici. Při deštích se znova „naplní“ a zachytí tak v zóně kořenů vodu, která by jinak prosákla do nižších vrstev půdy. Výhoda tohoto přípravku je, že v půdě spolehlivě působí několik let (4-7). Zpracováváním půdy se pohybuje v půdním profilu horizontálně i vertikálně. Dávkování přípravku závisí na půdně-klimatických podmínkách.

TS OSIVO - moření osiva

Tento přípravek se používá jako přídavek k moření osiva. Zvyšuje energii klíčení, zlepšuje vzcházení rostlin a výsledkem je zapojený vyrovnaný porost za kratší dobu. Dávka 10 l na 1 tunu osiva. Mísitelnost přípravku se všemi registrovanými mořidly (způsob aplikace: TM s mořidlem). V letošním roce byl založen maloparcelkový pokus s mořením osiva máku na stanici ČZU Praha v Červeném Újezdě panem ing. Cihlářem, výsledky výnosu jsou uvedeny v následující tabulce:

Účinek přípravků TS firmy Trisol Farm na máku setém.

TS IMPULS - zvyšující odolnost vůči stresu

Mák je velmi citlivý na utuženou půdu, přísušek, zamokření. Jeho hlavní kořen (a boční kořeny) se slaběji vyvíjejí, resp. se mohou až redukovat. Hrozí polehnutí porostu. V takovém případě doporučujeme (pokud jsme neudělali jiné opatření) aplikovat TS Impuls v dávce 0,5 l/ha (růstová fáze 6. pravý list). Význam aplikace přípravku je celkové posílení rostliny (kořene i nadzemní časti). Rostliny v uvedeném stadiu velmi dobře reagují růstem, zbarvením listů apod. Je však nutné zabezpečit adekvátní výživu (hlavně N). Při pěstování máku se velmi vhodně používá dělená výživa N.

TS KVĚTA - pro rovnoměrné kvetení a dozrávání

Tento přípravek se aplikuje ve fázi háčkování až začátku kvetení v dávce 0,75 l/ha. Toto je období, kdy se dá ovlivnit nejen výnos, ale také kvalita produkce. Zvyšuje se HTS, olejnatost.

TS SILVA - zlepšení zdravotního stavu porostu

Mak je citlivý na různé choroby: Helmintosporióza, plíseň maková, plíseň šedá atd. Přípravek TS SILVA má ozdravný účinek na rostliny (obsahuje stříbro v aktivní formě). Je nutné poznamenat, že nenahrazuje fungicid (především při silném infekčním tlaku). Dávka 0,2-0,3 l/ha TM s fungicidem má synergický efekt (tzn. přípravek posiluje účinek fungicidu). Má též smáčivý, adaptogenní účinek. Účinné látky lépe pronikají přes pokožku listů. Toto má zvlášť význam u máku, jehož listy jsou pokryté voskovou vrstvou.

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKŮ TS

Komplexnost - přípravky TS jsou vícesložkové, mají stimulační, regulační i antistresový účinek. Díky přírodnímu původu komponentů jsou přípravky přijatelné také pro pěstitele, kteří preferují ekologicky příznivé pěstování polních plodin. Protistresová složka posiluje porost máku, který je velmi citlivý na každý vstup do porostu (aplikace pesticidů, přihnojování). Látky s charakterem smáčedel zlepšují využití kapalných hnojiv. Přípravky TS je možné použít samostatně nebo v kombinacích – podle potřeby a podmínek. Je nutné si uvědomit, že použití našich přípravků nezvyšuje výnos vždy stejně. V dobrém roce se účinek může projevit v menší míře. Největšího efektu se dosahuje v letech, kdy jsou podmínky pod průměrem. Ale toto platí i o jiných použitých látkách, jako jsou např. hnojiva a pesticidy. Přípravky TS tedy slouží kromě zvýšení výnosu hlavně jako prezentivní opatření proti nepříznivým klimatickým vlivům, chorobám či stresu. Řešit problém porostu tehdy, když je zle, nemusí vždy nutně přinést očekávaný efekt. Účinné látky potřebují čas na vstup a zapojení se do fyziologického systému rostlin.

INFORMACE O VÝROBCI:

Firma TRISOL farm s.r.o. (dříve jen Trisol, s.r.o.) působí na trhu 13 let. Po celou dobu probíhá dlouhodobý výzkum a vývoj přípravků a ověřování účinků na zkušebních stanicích, výzkumných pracovištích i přímo v zemědělské praxi. TRISOL farm s.r.o. je česká firma (výrobky řady Trisol, Forsol a Galleko byly vyvinuty a vyráběny v této firmě). Informace o všech našich přípravcích najdete zde, kontakty na poradce a prodejce jsou uvedeny zde. Optimální řešení konkrétních problémů se nejlépe řeší přímo na poli. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Ing. Miloslav Mikla, tel.: +421 905 459 152, miklamiloslav@gmail.com

Ing. Miroslava Hájková, tel.: 777 901 226, miruska.hajkova@seznam.cz

Vliv ošetření osiva na výnos máku setého.

Kuchtová Perla, Hodoval Jan, Hájková Miroslava, Míča Luděk

Podmínkou pěstitelského úspěchu je kvalitní osivo máku. Pěstitelé zpravidla vysévají až pětinásobek množství osiva postačujícího k založení porostu s optimální hustotou (50-60 rostlin/m2). Jedním z důvodů jsou i nevyzrálá, případně chorobami napadená semena, jejichž biologická hodnota mohla být snížena díky mechanizované sklizni a podmínkám skladování. Protože je mák plodinou s vyšším rizikem přenosu a rozvoje chorob kontaminovaným osivem, bývají úpravy a ošetření semen určených k výsevu spojovány s očekáváním v podobě zdravějšího porostu a vyššího výnosu.

Mák setý ošetřený přípravkem TS

Založení a vedení pokusu

Pokus byl založen na provozní ploše v Počáplech. Předplodinou byl jarní ječmen. Před příchodem zimy byl pozemek zorán na hloubku 20 cm. Po přípravě půdy kompaktorem (2 dny před setím) následoval výsev secím strojem Pneusej MSh. Výsevek činil 2 kg/ha. meziřádková vzdálenost 12,5 cm. V pokusu bylo užito komerční osivo odrůdy Major ošetřené před setím přípravky TS SILVA, TS OSIVO a Gliorex, samostatně i v kombinaci (tab. 1), v dávkách doporučených výrobcem přípravku. Každá varianta byla seta na 2 záběry secího stroje (4 m). Celková výměra pokusného pole byla 0,6 ha, na variantu tak připadalo cca 0,1 ha. K přihnojení před setím a během dlouživého růstu byl použit ledek amonný s vápencem v dávkách: 0,2 a 0,1 t/ha (55, respektive 27,5 kg N/ha). K ošetření proti výskytu plevelů byly preemergetně užity herbicidní přípravky Lentipur (1 l/ha) s Commandem (0,1 l/ha), postemergentně pak Laudis (2 l/ha). Ve fázi 4-6 pravých listů byl užit přípravek Nurelle (0,6 l/ha) k regulaci výskytu krytonosce kořenového. Fungicidní přípravky použity nebyly. Během vegetace probíhala standardní agrobiologická kontrola. Sledován byl počet rostlin na m2, zdravotní stav, výskyt plevelů, chorob a škůdců. Mechanizovaná sklizeň celého porostu proběhla 15. 8. 2014.

Před mechanizovanou sklizní (12. 8. 2018) bylo odebráno po 3 x 30 rostlinách z každého variantního bloku ke stanovení základních parametrů výnosu a zdravotního stavu. Odebírány byly rostliny po sobě následující v běžném řádku. Byl stanoven počet rostlin na m2 a počet makovic na rostlině. Tobolky byly ručně olámány vyklepány. Sledována byla míra napadení makovic chorobami a škůdci, HTS, hmotnost semen a makoviny. Počátkem listopadu byla stanovena klíčivost získaných vzorků jednotlivých variant.

Výsledky a diskuse

Údaj o počtu makovic na rostlinu odpovídá průměrnému počtu rostlin na jednotku plochy. V podstatě obecně platí, že v řidším porostu je habitus rostlin robustnější a lze konstatovat vyšší počet makovic na rostlině. S odkazem na tab. 1, zajímavým se jeví údaj o HTS, kde nejvyšších hodnot v rámci hodnoceného souboru dosáhly varianty 2 a 3 (TS SILVA a TRISOL OSIVO: 0,572, respektive 0,570 g) následované variantou 5 (kombinace přípravku Gliorex s přípravkem TRISOL SILVA: 0,562 g). Nejhorší variantou byla v tomto případě kontrola (0,542 g). S ohledem na skutečnost, že HTS je konzervativním údajem, jsou relativně výrazné rozdíly dosažených hodnot zvláštní.

Nejvyšší přepočítaný výnos (2,43 t/ha) byl zaznamenán u varianty 4 (Gliorex), druhý nejvyšší pak u kombinace ošetření osiva Gliorexem a TS OSIVO (var. 6, 2,27 t/ha) a v pořadí třetího nejvyššího výnosu (2,27 t/ha) bylo dosaženo u kombinace Gliorexu s TS SILVA (tab. 1). Nejnižší výnos jsme zaznamenali u kontrolní varianty (1,37 t/ha) Při hodnocení výsledků je nutné vzít v úvahu, že v případě údajů o výnosu se u všech variant jedná o výnos přepočítaný ze stanovených průměrů výnosových parametrů. Jistě je však zajímavým zjištění, že v případě ručního vyklepávání je možné dosáhnout téměř 4 násobku (3,73 v průměru všech variant) výnosu dosaženého mechanizovanou sklizní. Ztráta semen v našem konkrétním případě dosahuje 73 %. Podle grafu 1, nejvyšší průměrná hmotnost semen na jednu makovici byla zjištěna u varianty 4 (osivo ošetřené Gliorexem). Druhá nejvyšší hmotnost semen pak byla zaznamenána u varianty 3 (TS OSIVO) a třetí u kombinace Gliorexu s TS OSIVO (var. 6). Nejhorší variantou byla kontrola.

Obtížnějšími, pokud jde o komentář a vysvětlení, se jeví výsledky zkoušek klíčivosti (graf 2), kde použití Gliorexu samostatně i v kombinacích jakoby vedlo v našem pokusu ke snížení počtu zdravých klíčenců a nárůstu počtu jedinců napadených přenosnými chorobami (Helmintosporióza). U Gliorexu bylo dosaženo pouhých 49,3 % zdravých klíčenců, u kombinace Gliorexu s TS SILVA pak 55,3 % a u kombinace s TS OSIVO 62,7 %.

Průměrná hmotnost semen (g) a makoviny (g) jedné makovice.

V tomto ohledu si nejlépe vedla varianta TS OSIVO (76,7 % zdravých klíčenců) následována TS SILVA (74 %) a kontrolou (bez ošetření osiva, 70 %).

Závěry a doporučení

V jednoletém pokusu s ošetřením osiva jarního máku vybranými přípravky a jejich kombinacemi nejlepších průměrných výsledků bylo dosaženo:

  1. Pokud jde o HTS, u varianty, kde osivo bylo ošetřeno přípravkem TS SILVA
  2. Z hlediska výnosů, u varianty s osivem ošetřeným přípravkem Gliorex
  3. S přihlédnutím k počtu zdravých klíčenců, u varianty s osivem ošetřeným TS OSIVO

Je zřejmé, že jednoleté výsledky nemohou být vykládány jednoznačně pro volbu možného ošetření semen s cílem zvýšit odolnost rostlin a zajistit dosažení odpovídajícího výnosu, mohou se však stát vodítkem pro další zkoušení účinnosti zmíněných přípravků a jejich praktické využití.

Výsledky zkoušky klíčivosti sklizených semen

Kontaktní adresy:

Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.,

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 1, 165 21 Praha 6

Ing. Miroslava Hájková,

BEIDEA, s.r.o., 1.máje 32, 74723 Bolatice, Česká republika.