POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Vliv přípravků řady TS na růst a výnos řepky
v maloparcelních pokusech v období 2014/2015

Ing. Eva Plachká, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (provozovna Opava),
Ing. Miroslava Hájková, (BEIDEA s.r.o., TRISOL farm s.r.o.).

V roce 2014/2015 byl na dvou lokalitách (na Opavsku poblíž Raduně a v Rýmařově na pozemcích Zemědělské zkušební stanice) založen pokus v řepce olejce ozimé s přípravky řady TS vyvíjených firmami BEIDEA s.r.o. a TRISOL farm s.r.o. Jedná se o přípravky pozitivně působící na rozvoj kořenového systému, ovlivňující nárůst zelené hmoty, výnos plodin a zvyšující odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a fytopatogenům. Tímto přípravky řady TS snižují negativní vliv stresu na růst a vývoj zemědělských plodin.

Jednotlivé přípravky řady TS obsahují v různých koncentracích a kombinacích soli huminových látek, směs aminokyselin, výtažek z mořských řas, molybden a bor, kompletní škálu mikro a makroprvků, kombinace syntetických auxinů, stříbro v chelátových vazbách a další látky.

Materiál a metody

Opava - Pokus byl zaset až začátkem září. Příčinou pozdního setí bylo deštivé počasí v srpnu a na začátku září na Opavsku. Teplotně byl srpen pod dlouhodobým průměrem, září až prosinec byly teplotně nadprůměrné stejně jako leden až duben, červen a červenec. Srážkově byly všechny měsíce s výjimkou srpna, září a ledna pod dlouhodobým průměrem. Průběh počasí byl vyhodnocen na základě údajů z meteorologické stanice ČHMI Otice. Pokus byl založen na odrůdě Cortes, jedná se o středně ranou až ranou liniovou odrůdu. Pokus byl standardně herbicidně, insekticidně a fungicidně plošně ošetřován. V kvetení řepky bylo provedeno fungicidní ošetření proti hlízence obecné. Na podzim a na jaře byl pokus plošně přihnojen dusíkem (30 kg a 150 kg čistého N) ve formě LAV (ledek amonný s vápencem). Vzhledem k dobrým půdním podmínkám se nedostatek srážek na sledované lokalitě neprojevil a výnosy semen se pohybovaly na vysoké úrovni nad 6 t/ha.

Rýmařov - Pro zeměpisnou polohu a nadmořskou výšku (580 m n. m.) Zemědělské zkušební stanice v Rýmařově byl pokus zaměřen především na zdárné přezimování řepky ozimé. Tuto plodinu zde z důvodu tvrdých klimatických podmínek běžně nepěstují, což skýtá možnost vyzkoušet přípravky v téměř extrémních provokačních podmínkách. Vedle sebe byly založeny dva malé pokusy s rozdílným termínem setí, každý jen s neošetřenou kontrolou a jednou pokusnou variantou, kde byl v období 6 pravých listů aplikován TS Impuls v dávce 0,5 l/ha. Kromě herbicidního ošetření nebyl na podzim proveden žádný jiný další vstup (regulace ani fungicid). První termín setí: 5. 8. 2014, odrůda Morse, aplikace 8. 9. 2014. Druhý termín setí: 20. 8. 2014, odrůda Cassidy, aplikace 7. 10. 2014.

Výsledky

Opava - Hodnocení vlivu přípravků TS na růst kořenů a obsah sušiny

Vliv na růst kořenů byl posuzován u varianty s ošetřeným osivem přípravkem TS Osivo a s podzimním foliárním ošetřením přípravkem TS Impuls. Hodnocení bylo provedeno na podzim 30 dní po podzimní foliární aplikaci a na jaře na počátku prodlužovacího růstu. U podzimních odběrů jsme u ošetřených variant zaznamenali bohatší větvení kořenů ve srovnání s neošetřenou kontrolou. U jarních odběrů byly u obou ošetřených variant hlavní kořeny delší než u neošetřené kontroly. Vedle stavby a délky kořenů jsme na podzim vyhodnotili obsah sušiny v listech a kořenech, bylo dosaženo mírného navýšení obsahu sušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.

Vliv přípravků TS Osivo a TS Impuls na délku kořenů a obsah sušiny v kořenech a listech

Hodnocení vlivu přípravků TS na výnos a HTS

V roce 2015 byla výnosová hladina semen u neošetřené kontroly na vysoké úrovni a to 6,03 t/ha. I přes tuto skutečnost jsme po ošetření přípravky řady TS zaznamenali zvýšení výnosu až o 5,2 %. Hmotnost tisíce semen se pohybovala mezi 5,495 - 5,630 g. Korelace mezi výnosem a HTS nebyla zjištěna. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Vliv ošetření přípravky TS na výnos a HTS

Rýmařov

Vedle sebe byly založeny dva malé pokusy s rozdílným termínem setí, každý jen s neošetřenou kontrolou a jednou pokusnou variantou, kde byl v období 6 pravých listů aplikován TS Impuls v dávce 0,5 l/ha. Kromě herbicidního ošetření nebyl na podzim proveden žádný jiný další vstup (regulace ani fungicid). První termín setí: 5. 8. 2014, odrůda Morse, aplikace 8. 9. 2014. Druhý termín setí: 20. 8. 2014, odrůda Cassidy, aplikace 7. 10. 2014. Podzimní hodnocení probíhala 31. 10. 2014, jarní hodnocení 28. 4. 2015. Pokus byl založen, veden a hodnocen p. Janou Konvalinkovou, dlouholetou zaměstnankyní Zkušební stanice Rýmařov.

Podzimní a jarní odběry rostlin řepky a jejich vyhodnocení.

Závěr

Opava:

V podmínkách roku 2015 byl na lokalitě Raduň v maloparcelních pokusech potvrzen vliv ošetření osiva přípravkem TS Osivo a podzimního foliárního ošetření přípravkem TS Impuls na prodloužení délky kořene a zvýšení obsahu sušiny v kořenech a listech. Byl zjištěn pozitivní vliv uvedených ošetření přípravky řady TS na výnos. Při vysoké hladině výnosu na neošetřené kontrole (6,03 t/ha) bylo nejvyšší navýšení výnosu dosaženo u varianty s ošetřeným osivem přípravkem TS Osivo (+ 5,2 %), u variant s jarním ošetřením přípravky TS Eva (+ 3,9 %), TS Květa (+ 3,6 %) a podzimní TM aplikaci TS Impuls a TS Licit (+ 3,2 %). U ostatních variant se zvýšení výnosů pohybovalo mezi 0,5 – 2,2 %.

Rýmařov:

Z údajů v tabulce lze vyčíst, že ve všech sledovaných ukazatelích hodnocení se aplikace přípravku TS Impuls projevila žádoucím způsobem. Kořeny byly delší, celkově bohatší, jejich sušina byla vyšší. Pouze u vývoje nadzemní části lze pozorovat, jak rostliny na podzim reagovaly rozdílně: velice časně seté rostliny omezily růst nadzemní části ve prospěch růstu a vývoje kořenů, zatímco u rostlin setých v běžném termínu setí se tento efekt neprojevil. Lze předpokládat závislost těchto projevů na konkrétním průběhu počasí v období po ošetření porostů. Výrazný výnosový nárůst, ze kterého jsme měli obzvlášť radost, při obou termínech setí (18,5% a 27,6% nad neošetřenou kontrolu) je dán také tím, že výnos semen byl v Rýmařově dost nízký, v našich pokusech nedosáhl ani 2 t/ha.

Použitá literatura: Veškeré zdroje jsou k dispozici u autorů.

Dedikace: prezentované výsledky byly získány za finanční podpory programu: „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“.

Moravskoslezský kraj

Kontakty

Eva Plachká,
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava, Purkyňova 10, 746 01 Opava,
plachka@oseva.cz

Miroslava Hájková,
BEIDEA s.r.o., TRISOL farm s.r.o., Dolní 142/6, 747 23 Bolatice,
miruska.hajkova@seznam.cz