POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

XVII. Rostlinolékařské dny v Pardubicích 5. - 6. 11. 2014

Na počátku listopadu jsme, jako již v posledních letech tradičně, navštívili konferenci s mezinárodní účastí Rostlinolékařské dny, kterou pořádá Česká rostlinolékařská společnost.

Vyslechli jsme spoustu zajímavých přednášek, které byly letos zaměřeny na téma „Integrovaná ochrana rostlin pro zdraví, výnos a kvalitu“. Kromě vedení a odborníků z ÚKZÚZ byly prezentovány příspěvky Mze, AK ČR, ČAZV a také představitelů univerzit a zemědělského výzkumu. Letos poprvé jsme zde formou posteru také my prezentovali společnou práci s paní RNDr. Boženou Šerou z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a paní Ing. Evou Plachkou, Ph.D., z podniku OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. v Opavě. Poster byl na téma: „Vliv přípravků TRISOL na klíčivost a počáteční růst ječmene obecného (Hordeum vulgare L.)“.

Ing. Miroslava Hájková

U posteru hodnotícího vliv přípravků TS

Vliv přípravků TS (dříve Trisol) na klíčivost a počáteční růst ječmene obecného:

Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, České Budějovice OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Purkyňova 10, Opava.

Stimulační testy

Obilky ječmene obecného (Hordeum vulgare L. RESPEKT) byly namořeny testovanými látkami v laboratorních podmínkách. Namořeno bylo vždy minimálně 0,1 kg osiva. Pro stanovení vzcházivosti a růstových parametrů byly použity unifikované plastové kontejnery 11 x 11 x 12 cm s objemem substrátu 1 l. Použitým substrátem byl dezinfikovaný (60 min, termostat 60 °C) jemný křemičitý písek (Redrock, zrnitost 0,1 - 0,5 mm). Do každého kontejneru bylo vpraveno 16 obilek do hloubky 2 cm (případně 4 cm). Pro každou variantu bylo založeno 12 kontejnerů s 16 obilkami, tedy 192 rostlin pro jeden typ ošetření. Kontejnery byly umístěny v kultivační místnosti s režimem 18 °C, 12 hod den a 12 hod noc. Kontejnerům byla jednotně dodávána závlaha přes zavlažovací tácy (odstátá voda z vodovodu). Během růstu rostlin byl sledován jejich vývoj a růst: rovnoměrnost vzcházení, výška rostlin, počet listů. Na konci kultivace (stop stanoven podle fitness rostlin) byla nadzemní a podzemní biomasa sklizena, usušena a zvážena.

Výsledky

U testovaných obilek ječmene vykazovaly přípravky TS pozitivní trend ke vzcházivosti a měly signifikantní vliv na investici do nadzemní biomasy. Zajímavé výsledky vykazovaly obilky ošetřené TS seté do hloubky 2 cm. Měly tendenci dobře vzcházet, prodlužovat délku kořínků a investovat do nadzemní biomasy. Oproti tomu obilky seté do hloubky 4 cm také dobře vzcházely, ale měly tendenci investovat do biomasy nadzemních i podzemních orgánů (sukulentizace, odnožování). U těchto obilek byl zaznamenán signifikantně nižší vzrůst rostlin i kratší kořeny. Vyšší koncentrace TS způsobily větší růst nadzemních částí rostlin. Z výsledků vyplývá, že přípravek může ovlivnit počáteční růst semenáčků v době stresové zátěže (např. sucho).

Vzcházivost a parametry počátečního růstu ječmene setého při hloubce setí 4 cm.

Poděkování

Práce vznikla v rámci projektu "Ověření stimulace růstu a výnosu polních plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu" řešeného v programu Podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 (Dotační titul 1) a za finanční podpory firem BEIDEA, s r.o. a DURST VJV.

Božena Šerá, Eva Plachká