POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Vliv stimulačních přípravků řady TS na růst a výnos řepky v letech 2016 a 2017

Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Špíšek, Univerzita Palackého v Olomouci - CRH, Oddělení chemické biologie a genetiky Ing. Eva Plachká, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Opava Ing. Miroslava Hájková, TRISOL farm s.r.o.

Souhrn: Ve sklizňových letech 2016 a 2017 byl sledován vliv stimulačních přípravků TS Osivo a TS Impuls na výnos řepky ozimé. Tyto přípravky měli pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému, nárůst biomasy, výnos semen (až o 6,8 %). Současně byl otestován i vliv derivátu s cytokininovým účinkem, označeným jako RR-H v kombinaci se stávajícími stimulátory. Aplikace testovaných přípravků na osivo i rostliny potvrdili ekonomickou návratnost takovéto aplikace.

Summary: In harvest years 2016 and 2017, the positive effect of TS Osivo and TS Impuls plant growth stimulators on seeds yield of winter rapeseed was observed. These stimulators positively affected the development of the root system, biomass growth, yield of seeds (up to 6.8 %). Also, original derivate with cytokinin effect designated as RR-H was tested with these stimulators on rapeseed. The application of stimulators verified economical increase after their application on seeds and plants too.

Úvod

Na světových trzích stoupá poptávka po rostlinných olejích. Mezi hlavní olejnaté plodiny na Evropském i Českém trhu patří řepka olejka, zejména ozimá forma. Osevní plochy řepky olejné jsou v současnosti na svém maximu a s tímto jsou spojeny i negativní jevy, jako je vysoký tlak chorob a škůdců této plodiny. Důležitým aspektem rentabilního pěstování je také jistota přezimování porostů řepky. Fluktuace klimatických podmínek v období vegetačního klidu, tedy kolísání teplot a nedostatečná sněhová pokrývka, jsou zásadní limitující faktory pro pěstování řepky ve střední Evropě. Jednou z možností zvýšení jistoty přezimování je použití růstových regulátorů a stimulátorů, které žádoucím způsobem ovlivňují fyziologické procesy v metabolismu rostlin a pozitivně tak působí na výnos či kvalitu řepky (Vašák et al., 1997). Cílem práce bylo ověřit výnosové a ekonomické zhodnocení stimulátorů české firmy TRISOL Farm s.r.o, a to konkrétně TS Osivo a TS Impuls, v řepce olejce ozimé ve sklizňových letech 2016 a 2017. A to jak samostatně, tak v kombinaci s nově vyvinutým stimulátorem – syntetickým derivátem s cytokininovým účinkem označeným jako RR-H. Cytokininy (CK) jsou rostlinné hormony (fytohormony), jejichž syntéza probíhá převážně v kořenech, odtud jsou transportovány xylémem do celé rostliny (Luštinec & Žárský, 2003). Cytokininy pozitivně působí na podporu buněčného dělení, větvení, oddálení senescence, zvýšení odolnosti vůči extrémním teplotám, omezení apikální dominance, stimulaci růstu kořenů a klíčení i stimulaci fotosyntézy (Šebánek, 2004; Schmülling, 2002; Kamínek, 1992). V současnosti se cytokininy využívají zejména v živných médiích při pěstování tkáňových kultur.

V současnosti je využíváno pro stimulaci růstu mnoha přípravků na organické bázi (hydrolyzáty, výluhy z řas apod.), ale také na bázi syntetických derivátů, zejména nitrofenolu. Prvotní obavy zemědělské veřejnosti, že stimulátory růstu jsou rentabilní jen v případě ročníků s výskytem stresového faktoru (např. sucha, nebo nízkých teplot) se na základě experimentů podařilo vyvrátit. Nové řady stimulátorů, potvrdily jejich pozitivní vliv na výnos testovaných plodin nejen v „nepříznivých“ letech, ale také v letech s nadprůměrnými výnosy řepky i obilnin. Stimulátory řady TS jsou dlouhodobě testovány na výnosu i při použití v obilninách. V roce 2016 byl zjištěn výnos zrna sladovnického zrna na 4 lokalitách po aplikaci přípravků TS v celkovém průměru 110,88 % na kontrolu. Nejvýraznější zvýšení výnosu bylo v případě lokalit s nižším výnosem zrna, avšak i na lokalitách s vysokým výnosem zrna byla zjištěna dobrá ekonomická rentabilita z hlediska nákladů spojených s aplikací těchto stimulátorů (Hájková, 2016).

Materiál a metody

Maloparcelní pokusy se znáhodněným opakováním podle metodiky ÚKZÚZ pro zkoušky užitné hodnoty, byly založeny ve vegetačních sezonách 2015/16 a 2016/17. Osivo bylo namořeno látkou TS Osivo v dávce 2,5 l/t. Stimulátor TS Impuls byl aplikován postřikem ve fázi BBCH 16-17 (6 – 7 pravých listů) a v dávce 0,5l /ha. Pokusy probíhaly na třech lokalitách: lokalita Výzkumné stanice Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze - Červený Újezd, na lokalitě Oddělení chemické biologie a genetiky - CRH, Univerzity Palackého v Olomouci – Holice a Kožušany a pozemcích pracoviště OSEVA VaV na lokalitě Opava - Kylešovice.

Tabulka 1: Charakteristika lokalit ověřování přípravků TS

LokalitaVýrobní typPůdní typPůdní druhPrůměrná roční teplota (°C)Roční úhrn srážek (mm)
ČZU Červený ÚjezdřepařskýStředně těžká ilimerizovaná hnědozemhlinitá6,9549
UPO Olomouc-Holice a KožušanyřepařskýLuvizemní hnědozemhlinitá8,75570
OSEVA VaV KylešoviceřepařskýGlejové půdyhlinitá8,2593

Charakteristika testovaných stimulačních přípravků

TS Osivo:

Přípravek je určen především pro aplikaci na osivo formou společné aplikace s mořidlem nebo samostatného ošetření osiva. Přítomnost aminokyselin, huminových látek a ostatních složek dodává klíčícím rostlinám energii, potřebnou pro počáteční růst a pomáhá doplnit základní stavební látky.

TS Impuls

Přípravek je určen především pro podporu růstu mladých rostlin, podporuje vývoj hlavního kořene a tvorbu jemného kořenového vlášení, a tím zvyšuje příjem vláhy a živin, regeneruje pletiva rostlin, zvyšuje výkon fotosyntézy a podporuje adaptaci na stresové podněty.

RR-H:

Syntetický derivát močoviny s cytokininovým účinkem, který byl vytvořen na pracovišti UP v Olomouci. Tento derivát má pozitivní účinek na buněčné dělení, podporu větvení a růstu kořenů, jako i násadu květů. Testuje se i protistresový účinek tohoto derivátu.

Výsledky

V průběhu vegetace byl sledován vliv ošetření osiva na vegetativní orgány řepky. Po aplikaci látky došlo ve většině případů ke zvýšení sledovaných parametrů oproti kontrole. Jednalo se o znaky, které přímo ovlivňují přezimování rostlin a následně i výnos semen. Nejvýraznější je zvýšení hmotnosti v jarním období (nadzemní části o 34,71 % a kořene o 25,28 %) oproti kontrole. Ve výnosu semen bylo zjištěno u varianty TS Osivo, zvýšení o 6,86 % oproti kontrole, což činilo v absolutním výnosu 4,08 t/ha.

Graf: Vývoj sledovaných parametrů ošetření osiva (TS Osivo - dávka 2,5 l/t) na vegetativní orgány řepky, lokalita Opava, termín setí 25. 8. 2016

Vývoj sledovaných parametrů ošetření osiva

V následujících tabulkách je uvedeno především výnosové a ekonomické zhodnocení ověřování stimulátorů TS Osivo a TS Impuls v řepce olejce ozimé v letech 2015/16 až 2016/17. V ekonomickém zhodnocení bylo kalkulováno s cenou 10.000,00 Kč za 1 t řepky.

Tabulka 2: Výnos a ekonomické zhodnocení, Opava 2016/17

Tabulka 3: Výnos a ekonomické zhodnocení, lokality Červený Újezd, Olomouc 2015/16

Tabulka 4: Výnos a ekonomické zhodnocení, lokalita Červený Újezd 2016/17

Ve vegetační sezóně 2015/16 byl na lokalitě Olomouc - Kožušany testován vliv přípravku s cytokininovým účinkem (RR-H) v kombinaci s přípravkem TS Impuls. Cílem bylo ověření synergického stimulačího účinku této látky s již registrovaným přípravkem TS Impuls. Přidáním růstového regulátoru k TS Impuls, došlo k nárůstu výnosu řepky o 13, 36 %, oproti 6,80 % u samotného stimulátoru bez látky RR-H.

Tabulka 5: Srovnání součinnosti přípravků ve výnosu, lokalita Olomouc - Kožušany 2015/16

přípravek/látkatermín aplikaceVýnos % na kontrolu
Kontrola100,00
TS ImpulsBBCH 12-25 (podzim)106,80
TS Impuls + RR-HBBCH 12-25 (podzim)113,36

Závěr

V průběhu obou pěstitelských sezón byl na všech třech pokusných lokalitách zaznamenán pozitivní vliv přípravků TS Osivo a TS Impuls na výnos řepky ozimé. Ve srovnání s neošetřenou kontrolou byl nárůst výnosu semen od 2,0 do 6,8 % nad kontrolu. V případě ošetření osiva přípravkem TS Osivo, došlo u podzimního i jarního pozorování k razantnímu zvýšení hmotnosti kořene (o 4,84, resp. 25,28 %) a průměru kořenového krčku (o 4,17, resp. 5,39 %). Délka kořene však zůstala nezměněna, resp. došlo k mírnému zkrácení kořene. Vliv tohoto přípravku na vývoj kořene dává dobré předpoklady pro jistotu přezimování a následný výnos, který činil 106,86 % na kontrolu bez ošetření. U všech testovaných variant dosáhla rentabilita aplikace po odečtení nákladů na přípravek i samotnou aplikaci nárůst tržeb od 680 Kč do 2.650 Kč/ha. Testování účinku cytokininového přípravku RR-H se stimulátorem TS Impuls, prokázalo žádoucí synergický účinek této látky, který se projevil nárůstem výnosu o 13.36 % oproti kontrole. Ve vývoj další generace stimulačních přípravků lze tedy počítat i s kombinací s tímto cytokininovým derivátem na bázi močoviny.

Dedikace: prezentované výsledky byly získány za podpory projektu MPO č. CZ.01.1.02/ 0.0/0.0/15_013/0004747.

Použitá literatura

HÁJKOVÁ M. (2016): Výsledky pokusů s přípravky TS, In: Kompendium referátů, Spolek pro ječmen a slad a ČZU v Praze, s. 46-47 ISBN 978-80-213-2624-8.

LUŠTINEC, J., ŽÁRSKÝ V. (2003): Úvod do fyziologie vyšších rostlin, Praha, Karolinum. ISBN 80-246-0563-5

KAMÍNEK, M. (1992): Progress in cytokinin research. TrendsBiotechnol. 10: 159-164. www.eru.cz/user_data/files/licence/info_o_drzitelich/OZE/12_01_bpl.pdf, www. czso.cz

SCHMÜLLING T. (2002): New insights into the functions of cytokinins in plant development. J Plant Growth Regul (2002), 21:40-49.

ŠEBÁNEK J. (2004): Harmonie v rostlinách (O botanické škole Rudolfa Dostála). Academia, ISBN 80-200-1197-8, 175 s.

VAŠÁK, J. et. al. (1997): Systém výroby řepky – česká a slovenská pěstitelská technologie ozimé řepky pro roky 1997 – 1999. SPZO. Praha. 166s.

Kontakt:

Radoslav Koprna,

Univerzita Palackého v Olomouci - CRH, Oddělení chemické biologie a genetiky,

Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc,

mail: Radoslav.koprna@upol.cz